Vormikandmiseeskiri

KAITSELIIDU NOORTEORGANISATSIOONIDE
VÄLIVORMI JA ERALDUSMÄRKIDE KANDMISE KORD
I ÜLDSÄTTED


1. Käesolev eeskiri määrab kindlaks Kaitseliidu (edaspidi KL) noorteorganisatsioonide –
Noored Kotkad (edaspidi NK) ja Kodutütred (edaspidi KT) välivormi ja selle
eraldusmärkide kandmise korra ja tingimused (edaspidi kandmise kord).
2. KL noorteorganisatsioonide välivormi ja eraldusmärkide kandmise õigust omavad kõik
NK ja KT struktuuriüksuse liikmed, KL teiste struktuuriüksuste liikmed, kes on
nimetatud noorteorganisatsioonis ametikohale ning noorteinstruktorid.
3. KL noorteorganisatsiooni välivormi ei ole õigus kanda noorteorganisatsiooni liikmel:
3.1. kelle liikmelisus on peatatud;
3.2. kellel liikmelisus on lõppenud;
3.3. kes on noorteorganisatsioonist välja heidetud.
4. KL noorteorganisatsiooni välivormi kandmisel välisriikides rakendatakse käesolevat
eeskirja.


II ÜLDNÕUDED


5. Vormiriietuse kandja esindab KL noorteorganisatsiooni NK või KT ning Eesti Vabariiki.
6. KL noorteorganisatsiooni noor-, tegev-, toetajaliige või noorteinstruktor, kes kannab
vormiriietust, peab järgima KL noorteorganisatsioonides kehtestatud sisekordasid,
avaliku korra nõudeid ja üldtunnustatud käitumisnorme.
7. Vormiriietust kantakse KL noorteorganisatsiooni tegevuses osalemisel ja esindamisel
koos ettenähtud eraldusmärkidega.
8. Välivormi kandmine on keelatud meelsust väljendavatel avalikel ja poliitilistel
sündmustel (sh reklaam), mis võivad kahjustada KL või KL noorteorganisatsioonide
mainet. Erisused kinnitab vastava struktuuriüksuse peavanem.
9. Järelevalvet vormiriietuse korrasoleku üle ja kandmise korra täitmist kontrollivad
struktuuriüksuse peavanemad, allüksuse juhid ja malevate noorteinstruktorid.


III VORMIRIIETUSE VÄLJASTAMINE


10. Vormiriietus väljastatakse:
10.1. punktis 2 nimetatud isikutele, kelle liikmelisust kontrollitakse KL vabatahtlike
andmebaasist VAAB;
10.2. isikule, kellele on väljastatud KL liikmekaart;
10.3. vastavalt väljaõppe vajadusele.
11. Vormiriietuse väljastamisel tuleb tutvustada vormiriietuse saajale käesolevat korda
ning vormi vastuvõtja kinnitab "Välivormi ja eraldusmärkide kandmise kord" juhendiga
tutvumist.
12. Vormiriietuse väljastamisel tegev- ja toetajaliikmele tuleb varustus väljastada isiku
allkirja alusel.
13. Vormiriietuse väljastamisel alla 18-aastasele noorliikmele pikemaks perioodiks kui üks
väljaõppeüritus, tuleb varustus väljastada lapsevanema või eestkostja allkirja alusel.
Üheks väljaõppeürituseks väljastatakse vormiriietus noorliikme enda allkirja alusel.
14. Vormiriietuse väljastamine fikseeritakse alati isiku varustuse arvestuskaardil, varustuse
väljastamise-tagastamise raamatus või vara üleandmise-vastuvõtmise aktile vastavalt
Kaitseliidu raamatupidamise sise-eeskirjale.


IV VORMIRIIETUSE KANDMINE


15. Välivormi elemente kantakse vastavalt välivormi elementide loetelule (Lisa 1).
Välivormi elementide detailsed kirjeldused asuvad vastava eseme tehnilises
kirjelduses.
16. Välivormi kantakse täiskomplektina, kui sündmuse vahetu juht, väljaõppe vajadustest
lähtuvalt, ei ole andnud muid korraldusi.
17. Vormiesemeid kantakse korrektselt. Vormiriietus peab olema puhas, hooldatud ning
komplektne.
18. Välivormi kandmisel peab silmas pidama järgmist:
18.1. välivormi jakki kantakse kinninööbitult. Välivormi jaki ülemist nööpi ei suleta;
18.2. välivormi tuulejakki kantakse tõmblukuga suletult;
18.3. välivormi jopet kantakse tõmblukuga suletult;
18.4. välivormi pükste sääreosa kantakse poolsaabaste peal;
18.5. välivormi poolsaapaid kantakse kinninööritult, paela otsad on peidetud;
18.6. välivormi taskud peavad olema suletud (kinninööbitud, suletud lukuga);
18.7. välivormi nokkmütsi sirm asetseb kandmisel eespool. Nokk on kergelt kumer;
19. Isik, kellele on väljastatud vorm, vastutab talle väljastatud vormiesemete säilimise ja
korrektse väljanägemise eest ning on kohustatud neid hooldama, puhastama ja
vajaduse korral parandama. Vormi või vormi elemendi hävimisest teavitatakse
koheselt noorteinstruktorit.


V MUUD TINGIMUSED

20. Välivormi kandes võib väljaõppeüritusel asendada:
20.1. poolsaapad tumedate matka- või spordijalatsitega;
20.2. T-särgi musta või tumerohelise isikliku muude tunnusteta särgiga;
20.3. talvemütsi isikliku muude tunnusteta musta mütsiga.
21. Tumedat värvi (must, tumeroheline) salli ja kindaid kantakse vastavalt ilmastikule. Sall
ja kindad tuleb isikul endal hankida.
22. Vormiriietuse kandmisel on lubatud:
22.1. keerata välivormi jaki varrukaid üle küünarliigese;
22.2. kanda T-särki ilma välivormi -või tuulejakita pükste sees;
22.3. kasutada tagasihoidliku pandlaga tumedat vöörihma;
22.4. kanda peas jope kapuutsi väljaõppe olukorras või vastavalt ilmastikule.
Esindusülesannetes või rivistusel on kapuuts tavaasendis;
22.5. kanda pruuni, musta või rohelise raami ja mustade või pruunide klaasidega
päikeseprille;
22.6. kanda kuni kahte tagasihoidlikku sõrmust;
22.7. kanda mõlemas kõrvas ühte kõrvarõngast, mis peab olema tagasihoidlik,
mitterippuv ja läbimõõduga mitte üle 8 mm.
23. Välivormi kandmisel peab välimus olema korrektne. Nõuded välimusele on
järgmised:
23.1. juuksed, mis on pikemaid kui õlgadeni, peavad olema korrektselt kinnitatud
tagasihoidliku ja tumeda kinnitusvahendiga;
23.2. soeng võimaldab peakatet korrektselt kanda ega tohi ohustada vormikandja
turvalisust;
23.3. jumestus peab olema tagasihoidlik;
23.4. küüned peavad olema hooldatud, küünevärv neutraalne ja pikkus soovitatavalt
mitte üle sõrmeotste.
24. Keelatud on:
24.1. kanda vormiriietust ilma eraldusmärkideta;
24.2. kanda vormielemente eraldiseisvate riietusesemetena;
24.3. kanda silmatorkavaid ehteid.
25. Vormi aastaringseks kandmiseks on soovitav kandjal iseseisvalt tagada soe pesu.
26. Vormipükste põlvedel on seespool avaus pehmenduspatjade lisamiseks.


VI ERALDUSMÄRGID VÄLIVORMIL

27. Välivormil kantakse nimesilti, ametikohatärne, riigitunnust ja käiseembleemi. (Lisa 2)
28. Nimesilt kinnitatakse paremale rinnale, tekstiilluku pehmele poolele.
29. Allüksuse embleem kinnitatakse välivormi vasaku käise keskjoonele, tekstiilluku
pehmele poolele.
30. Rühma või vastava sündmuse käiseembleemi kantakse välivormi paremal käisel.
31. Konkreetse sündmuse käiseembleemi kantakse sündmuse toimumise ajal.
32. Oskus- ja/või saavutusmärki (nt Kaitseväe langevarjuri rinnamärk) kantakse vormijakil
nimesildi kohal keskel.
33. Kursusemärki ning Kaitseliidu laskur- ja kütimärki kantakse vormijakil nimesildi all
keskel. Korraga võib kanda kuni kahte märki.
34. NK ametikohatärnid välivormil kinnitatakse vasakule rinnale tekstiilluku pehmele
poolele ning kantakse vastavalt kinnitatud ametikohale järgmiselt:
34.1. Salgapealiku abi 1 väike tärn musta tikandiga
34.2. Salgapealik 2 väikest tärni musta tikandiga
34.3. Rühmapealiku abi 3 väikest tärni musta tikandiga
34.4. Rühmapealik 1 suur tärn musta tikandiga
34.5. Malevkonna pealiku abi 2 suurt tärni musta tikandiga
34.6. Malevkonna pealik 1 suur tärn kuldse tikandiga
34.7. Maleva pealiku abi 1 suur tärn kuldse tikandiga
34.8. Maleva pealik 2 suurt tärni kuldse tikandiga
34.9. Peavanema abi 2 suurt tärni kuldse tikandiga
34.10. Peavanem 3 suurt tärni kuldse tikandiga
35. KT ametikohatärnid välivormil kinnitatakse vasakule rinnale tekstiilluku pehmele
poolele ning kantakse vastavalt kinnitatud ametikohale järgmiselt:
35.1. Salgajuht 1 väike tärn musta tikandiga
35.2. Rühmajuhi abi 1 väikest tärni musta tikandiga
35.3. Rühmajuht 2 väikest tärni musta tikandiga
35.4. Rühmavanema abi 3 väikest tärni musta tikandiga
35.5. Rühmavanem 1 suur tärn musta tikandiga
35.6. Jaoskonnavanema abi 2 suurt tärni musta tikandiga
35.7. Jaoskonnavanem 1 suur tärn kuldse tikandiga
35.8. Ringkonnavanema abi 1 suur tärn kuldse tikandiga
35.9. Ringkonnavanem 2 suurt tärni kuldse tikandiga
35.10. Peavanema abi 2 suurt tärni kuldse tikandiga
35.11. Peavanem 3 suurt tärni kuldse tikandiga
36. Noorteinstruktori ametikoha tärnid kinnitatakse vasakule rinnale tekstiilluku pehmele
poolele. Noorteinstruktor kannab ühte suurt tärni kuldse tikandiga.
37. Välivormi eraldusmärgid tagab keskselt vastava struktuuriüksuse peastaap.
38. Muude embleemide ja märkide kandmise välivormil otsustab vastava struktuuriüksuse
peavanem.


VII VORMIRIIETUSE TAGASTAMINE


39. Isik, kes soovib Kaitseliidu liikmelisuse lõpetada, on eelnevalt kohustatud tagastama
vormiriietuse.
40. Isik, kelle Kaitseliidu liikmelisus on peatatud või lõppenud, on kohustatud tagastama
temale väljastatud vormiriietuse 10 tööpäeva jooksul alates Kaitseliidu liikmelisuse
peatamisest või lõppemisest.
41. Noorliige, kes jätkab liikmelisust tegev- või toetajaliikmena Kaitseliidu malevas või
Naiskodukaitses, võib tagastada noorteorganisatsiooni riidevarustuse pärast oma uue
struktuuriüksuse poolt varustamist. Jätkates liikmelisust tegev- või toetajaliikmena
noorteorganisatsioonis, ei pea varustust tagastama.
42. Vormiese on isikul võimalik välja vahetada, kui see on muutunud kõlbmatuks või ei
vasta suurusele.
43. Vormieseme mahakandmine vormistatakse aktiga.
44. Isik, kes ei tagasta vormiriietust, on kohustatud hüvitama varustusesemete
soetusmaksumuse struktuuriüksuse arvelduskontole.
45. Juhul, kui isik ei tagasta tema valduses olevat vormiriietust liikmesuse lõppemisel
pärast otsuse kättesaamist kümne tööpäeva jooksul, esitab vastava struktuuriüksuse
peavanem vormiriietuse tagastamise nõude. Struktuuriüksuse juht määrab tähtaja
vormiriietuse tagastamiseks.
46. Hüvitamisnõude esitab struktuuriüksuse juht 30 päeva jooksul vormiriietuse
tagastamise täiendavast tähtajast arvates.
47. Kaitseliidul on õigus loovutada hüvitamisnõue inkassoettevõttele või pöörduda
kohtusse, sh kohtutäituri poole. Täiendavad hüvitamisnõude menetluskulud tasub isik,
kellele nõue esitatakse.


VIII VÄLIVORMI KASUTUSKÕLBMATUKS TUNNISTAMINE JA MAHAKANDMINE

48. Vormieseme võib tunnistada kasutuskõlbmatuks ja maha kanda kui:
48.1. vormiese on osaliselt või täielikult hävinud;
48.2. vormiese on kadunud ja kadumine on tõendatud seletuskirjaga;
48.3. vormiese on varastatud
49. Isiku, kelle Kaitseliidu liikmelisus on peatatud või lõppenud, valduses oleva
tagastamisele kuuluva varustuse mahakandmine toimub juhul kui eelnevalt on
täidetud käesoleva korra punkt 47 ja vormiesemete tagastamise nõudes toodud
tähtajast möödunud 1 aasta.
50. Vormiesemete kasutuskõlbmatuks tunnistamisel ja mahakandmisel koostatakse
vastavalt KL raamatupidamise sise-eeskirjale akti ja edastatakse selle kinnitamiseks
vastava struktuuriüksuse peavanemale.
51. Koos mahakandmise aktiga, tuleb mahakantud vormiese tagastada vastava
struktuuriüksuse kesklattu.
Lisa 1
Välivormi elemendid ja vormikomplektid
Organisatsiooni liikmele väljastatakse võimalusel järgmisi vormielemente: välivormi jope,
tuulejakk, vormijakk, T-särk (2 tk), poolsaapad, püksid, nokkmüts, panamamüts, talvemüts,
käiseembleem (3 tk).
Tuulejakiga Vormijakiga Nokkmütsi Talvemütsi
välivorm välivorm kandmine jopega kandmine jopega
Lisa 2
Välivormi eraldusmärgid
Välivormi nimesilt
Struktuuriüksuste välivormi embleemid
Välivormi ametikohatunnused